Reklamacje

 1. Reklamacje Kupujących i Akceptanta dotyczące Płatności  w Serwisie rozpatruje Dotpay.
 2. Akceptant zobowiązuje się przesyłać Dotpay reklamacje Kupujących dotyczące Płatności pocztą elektroniczną, listem poleconym lub pocztą kurierską.
 3. Akceptant może złożyć Dotpay reklamacje dotyczące Płatności: a. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529 z późn. zm.), b. ustnie – telefonicznie na numer: +48 12 688 26 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay, c. w formie elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie dotpay.pl
 4. Akceptant obowiązany jest zgłosić Dotpay, w sposób przewidziany w ust. 3 powyżej, stwierdzone nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane Płatności oraz inne nieprawidłowości dotyczące Płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania informacji o Płatności w Panelu administracyjnym Serwisu, lub w przypadku gdy informacja o Płatności nie została przekazana Akceptantowi, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgodnie z postanowieniami Umowy powinna być przekazana. Niezgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa powyżej w terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń Akceptanta wobec Dotpay w związku z niezgłoszoną nieprawidłowością.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne przesłane przez Akceptanta w jego imieniu lub w imieniu Kupującego do Dotpay zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę Transakcji.
 6. Dotpay zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji Kupujących oraz udzielania odpowiedzi Akceptantowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Dotpay podejmować będzie starania, aby odpowiedź była udzielona w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu,  Dotpay przekaże Akceptantowi informację dotyczącą przyczyn opóźnienia, okoliczności które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz termin jej rozpatrzenia, nie dłuższy niż 60 dni od otrzymania reklamacji.
 7. Dotpay udzieli Akceptantowi odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. W stosunku do Akceptanta będącego osoba fizyczną, odpowiedź na reklamację, o której mowa w zdaniu pierwszym, może zostać doręczona drogą poczty elektronicznej na jego wniosek, złożony w każdej formie.
 8. Dotpay może samodzielnie zakwestionować Płatność jeśli stwierdzi zachodzenie przesłanek złożenia reklamacji przez Kupującego, w tym posłużenie się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną lub nienależyte wykonanie Płatności, bez względu na zachowanie Kupującego. Uprawnienie Dotpay do zakwestionowania Płatności wygasa w terminie 15 miesięcy od dnia obciążenia Płatnością Kupującego.
 9. Reklamacje dotyczące działalności operacyjnej (w tym m. in.: błędy w plikach, awarie lub niedostępność oprogramowania do wymiany danych, awarie lub niedostępność Serwisu oraz wszelkie inne zgłoszenia mające charakter systemowy) zgłoszone przez Akceptanta do Dotpay będą rozpatrywane przez Dotpay niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 10. Akceptant ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Kupujących za należyte wykonanie umów zawartych pomiędzy Akceptantem a Kupującymi, w których Kupujący spełnia świadczenie wobec Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, a także za wykonanie obowiązków związanych z odstąpieniem przez Kupującego od umowy z Akceptantem na podstawie odrębnych przepisów.
 11. W razie zgłoszenia przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń w związku z wykonaniem umów zawartych pomiędzy Akceptantem a Kupującym, w których Kupujący spełnia świadczenie za pośrednictwem Serwisu, Akceptant zobowiązuje się do rozpatrywania tych roszczeń, a w razie ich uwzględnienia ze skutkiem zwrotu Kupującemu części lub całości kwoty Płatności, Akceptant zobowiązuje się do zwrotu tej kwoty w sposób uzgodniony z Kupującym. Akceptant zobowiązuje się do zwrotu Dotpay wszelkich kosztów obrony przed roszczeniami Kupujących kierowanymi do Dotpay (w szczególności dotyczy to kosztów sądowych, kosztów zastępstwa prawnego).

Odpowiedzialność Akceptanta wobec Dotpay zachodzi zarówno w wypadku gdy Akceptant zawiera umowę, z tytułu której następuje Płatność z Kupującym w imieniu własnym.