Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych lub w Panelu Administracyjnym Serwisu.
 2. Jeżeli jedna ze Stron stwierdzi rażące naruszenie przez drugą Stronę postanowień  Regulaminu lub Umowy, zobowiązana jest powiadomić o tym pisemnie drugą Stronę. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Strona podejmie niezwłocznie działania w celu usunięcia niekorzystnych następstw takiego naruszenia. W przypadku nie dojścia Stron do porozumienia w terminie 30 dni od momentu powiadomienia o takim naruszeniu, Stronie zgłaszającej naruszenie warunków Umowy przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Dotpay zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Akceptantowi  Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy przez Akceptanta, które zagraża bezpieczeństwu funkcjonowania Serwisu.
 4. Dotpay zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Akceptantowi  Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku gdy:
 5. Akceptant nie wykonuje wymagalnych zobowiązań,
 6. Jakakolwiek Płatność spełnia przesłanki jej zarejestrowania w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 7. według oceny Dotpay występuje ryzyko związane z realizacją Płatności,
 8. Akceptant opóźnia się z zapłatą należności z co najmniej dwóch dowolnych faktur VAT wystawionych przez Dotpay,
 9. Akceptant narusza zasady korzystania ze znaków towarowych Dotpay lub Instytucji pośredniczących,
 10. Instytucja pośrednicząca zgłosi Dotpay żądanie rozwiązania Umowy z Akceptantem,
 11. Akceptant nie udziela informacji Dotpay, do których udzielenia jest zobowiązany na podstawie Umowy,
 12. Akceptant narusza przepisy prawa