Ochrona danych osobowych

1. Dotpay:
a. oświadcza, że dostarczenie danych Kupujących do bazy danych osobowych następuje za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem oprogramowania Dotpay, w stosunku, do którego Dotpay przysługują prawa,
b. zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla większej liczby pracowników, niż to jest niezbędne do właściwego wykonywania postanowień Umowy,
c. oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2. Akceptant powierza Dotpay przetwarzanie danych osobowych osób, które są uprawnione do reprezentowania Akceptanta przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy. Akceptant zobowiązuje się do poinformowania osób uprawnionych do reprezentacji o przekazaniu ich danych osobowych do Dotpay.

3. Akceptant przekazuje Dotpay dane osobowe Kupujących. Dotpay może używać danych osobowych w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.

4. Administratorem danych osobowych Akceptantów będących przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą jest Dotpay.

5. Dotpay przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 w celu realizacji przedmiotu Umowy określonego we WSTĘPIE/PRZEDMIOCIE UMOWY i w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tym zakresie Dotpay może wykonywać na danych wszelkie prawnie dozwolone operacje w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych

6. Dotpay może przekazywać dane osobowe, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powyżej podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, swoim pracownikom i osobom zatrudnionym na innej podstawie prawnej, podmiotom prowadzącym bazy VMAS (VISA), MATCH (Mastercard), Instytucjom pośredniczącym, lub wszelkim osobom wykonującym czynności z polecenia powyższych podmiotów.

7. Dotpay zobowiązuje się do zniszczenia i wykasowania wszelkich zapisów, utrwalonych w jakiejkolwiek formie, i dokumentów zawierających dane osobowe, pochodzących z bazy danych osobowych, w tym usunięcia ich z pamięci komputera w sposób uniemożliwiający jakikolwiek dostęp do danych po upływie 5 lat od daty ustania obowiązywania Umowy, o ile nie przeszkodzi to realizacji praw i obowiązków Dotpay wynikających ze stosownych przepisów prawa, mających zastosowanie do stosunku prawnego, jaki Umowa stworzyła pomiędzy Stronami.

8. Akceptant zobowiązuje się do informowania w Sklepie o przekazywaniu danych osobowych Kupujących do Dotpay. Akceptant będzie wskazywał Dotpay jako administratora danych osobowych.

9. Akceptant upoważnia Dotpay do weryfikacji informacji na jego temat w bazach zawierających informacje o akceptantach, w tym w szczególności bazach Instytucji pośredniczących, a także przekazywania danych na jego temat do tych baz.